Algemene Voorwaarden van CloudTeach B.V.

Algemene verkoopvoorwaarden van CloudTeach B.V. handelend onder de naam Institute of Microtraining Nederland, statutair gevestigd te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65262956.

1.I.1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden worden met “CloudTeach” aangeduid CloudTeach B.V. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van CloudTeach hanteren, en worden met opdrachtgever aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en⁄of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met CloudTeach. Uitsluitend door CloudTeach schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met CloudTeach niet van toepassing.

1.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. CloudTeach en de opdrachtgever treden in overleg om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

1.I.2 Aanbod en overeenkomst

2.1 Een aanbod van CloudTeach geschiedt vrijblijvend en kan door CloudTeach worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 (vijf) kalenderdagen na de kennisneming door CloudTeach van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden CloudTeach niet.

2.2 Indien door CloudTeach een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod of door uitvoering van de opdracht door CloudTeach.

2.3 Indien door CloudTeach geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door CloudTeach.

2.4 Uitsluitend de offerte van CloudTeach respectievelijk de factuur van CloudTeach wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door CloudTeach en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

1.I.3 Ontbinding en opzegging

3.1 De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is de opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van de uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan CloudTeach te vergoeden de door CloudTeach in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.

3.2 Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij CloudTeach ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door CloudTeach gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

3.3 CloudTeach heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:

(1.I.3.3.I.a) indien CloudTeach haar licentierecht op de software ten behoeve van het leer- en kennisplatform van Institute of Microtraining Oostenrijk verliest, waarna de verleende licenties van opdrachtnemer automatisch worden ingetrokken en alle licentienemers direct het gebruiksrecht verliezen. Het staat licentienemers in dit geval vrij om zelf contact op te nemen met Institute of Microtraining Personalentwicklung GmbH (Oostenrijk) teneinde met haar overeenstemming te bereiken over de levering van de software;

(1.I.3.3.I.b) ingeval van (gedeeltelijke) non-betaling door de opdrachtgever (onder meer vervalt dan iedere licentie of kan iedere licentie worden ingetrokken);

(1.I.3.3.I.c) indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een training, hetgeen tot enige beoordeling staat van CloudTeach.

(1.I.3.3.I.d) een aan de opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;

(1.I.3.3.I.e) de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de opdrachtgever strekkend verzoek;

(1.I.3.3.I.f) de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek;

(1.I.3.3.I.g) handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever;

(1.I.3.3.I.h) volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever;

(1.I.3.3.I.i) executoriaal beslag onder CloudTeach ten laste van de opdrachtgever;

(1.I.3.3.I.j) de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit;

(1.I.3.3.I.k) overdracht van één of meer aandelen in de opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;

(1.I.3.3.I.l) gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen;

(1.I.3.3.I.m) de kredietmaatschappij van CloudTeach een negatief oordeel afgeeft over de kredietwaardigheid van opdrachtgever.

De opdrachtgever is verplicht CloudTeach onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

3.4 CloudTeach is wegens het opzeggen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 3.3 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.

3.5 Tot 30 dagen voor de trainingsdatum, kan opdrachtgever een overeenkomst die ziet op het verlenen van diensten door CloudTeach kosteloos opzeggen. In geval van opzegging van een dergelijke overeenkomst binnen de termijn van 30 dagen voor de trainingsdatum, worden de volgende vergoedingen in rekening gebracht door CloudTeach:

(1.I.3.5.I.a) binnen 30 dagen tot 7 dagen vóór de overeengekomen trainingsdatum wordt 50% (vijftig procent) van de overeengekomen prijzen en tarieven in rekening gebracht; en

(1.I.3.5.I.b) binnen 7 dagen tot de overeengekomen trainingsdatum wordt 100% (honderd procent) van de overeengekomen prijzen en tarieven in rekening gebracht.

Op de vergoedingen zoals genoemd in artikel 3.5 zijn de bepaling uit artikel 4 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

3.6 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij CloudTeach of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode .

1.I.4 Prijs en betaling

4.1 Door CloudTeach kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en zijn exclusief reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.2 Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden CloudTeach niet.

4.3 CloudTeach heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

4.4 Facturen van CloudTeach dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van CloudTeach vermelde betalingsvoorwaarden. Behoudens andersluidende afspraken, dient de factuur binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.

4.5 Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door CloudTeach te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan CloudTeach verschuldigd.

4.6 CloudTeach heeft het recht betalingen van de opdrachtgever eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

4.7 De opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover CloudTeach op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van CloudTeach tegenover de opdrachtgever.

4.8 De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van CloudTeach de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van CloudTeach te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de opdrachtgever de voldoening van de vorderingen van CloudTeach desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft CloudTeach het recht haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.

4.9 CloudTeach heeft het recht op voorschotbasis en/of in termijnen te factureren. Tevens heeft CloudTeach het recht om – al dan niet opeisbare – vorderingen van de opdrachtgever te verrekenen met verplichtingen van CloudTeach tegenover de opdrachtgever.

1.I.5 Rechten van intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, modellen, materialen, technologieën, uitvindingen, computerprogrammatuur, databanken en documentatie), hierna aan te duiden als Voortbrengselen, berusten uitsluitend bij CloudTeach en/of haar licentiegever(s). De opdrachtgever zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.

5.2 Voortbrengselen en daarin vervatte of geopenbaarde technologieën, materialen, methoden en/of informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van CloudTeach en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 6.1. (eerste zin) geldt. De opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.

5.3 CloudTeach heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging en/of verbetering van Voortbrengselen. De opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen accepteren en niet verwijderen of ontwijken.

5.4 Door CloudTeach ten aanzien van Voortbrengselen aan de opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk niet exclusieve gebruiksrechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van Voortbrengselen in strijd met de rechten van CloudTeach en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door CloudTeach verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht en is beperkt tot uitsluitend het eigen gebruik.

5.5 Indien en voor zover Voortbrengselen aan de opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan CloudTeach toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door CloudTeach te verzoeken die aan de opdrachtgever te verstrekken.

5.6 Onverminderd artikel 6 zal CloudTeach de opdrachtgever vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat de opdrachtgever door gebruik van Voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van die derden schendt, maar slechts indien en voor zover de opdrachtgever CloudTeach onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandeling van die vordering volledig aan CloudTeach overlaat en instructies van CloudTeach ten deze opvolgt. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover Voortbrengselen door een ander dan CloudTeach zijn gewijzigd. Indien de hiervoor in dit artikel 6.6 bedoelde schending van rechten van intellectuele eigendom in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door CloudTeach onherroepelijk wordt erkend, zal CloudTeach of de betrokken Voortbrengselen van de opdrachtgever terugnemen tegen (terug)betaling van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, of de opdrachtgever in staat te stellen om de betrokken Voortbrengselen of functioneel gelijkwaardige voortbrengselen met instandhouding van de overeenkomst te blijven gebruiken. CloudTeach is niet in andere en/of verder strekkende zin aansprakelijk en/of verplicht de opdrachtgever te vrijwaren.

5.7 De opdrachtgever zal CloudTeach vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat CloudTeach door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van CloudTeach als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan CloudTeach vergoeden.

1.I.6 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

6.1 Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van CloudTeach zijn beperkt door de bepalingen in dit artikel, welke van overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van CloudTeach gebaseerde vorderingen zijn. Hulppersonen van CloudTeach hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op dit artikel 6 te doen.

6.2 CloudTeach is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van CloudTeach aan CloudTeach toe te rekenen tekortkomingen. Als aan CloudTeach toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers van de opdrachtgever en tekortkomingen, die voortvloeien uit niet beveiligde (elektronische) verzending van verklaringen en gegevens. CloudTeach is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) gebruik van de adviezen van CloudTeach en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie.

6.3 Aansprakelijkheid van CloudTeach kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever CloudTeach onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de levering of, bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming, onverwijld maar uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en CloudTeach gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

6.4 Een verplichting van CloudTeach tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan 1 (één) jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor 1 (één) jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door CloudTeach verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van CloudTeach wordt betaald. CloudTeach is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.

6.5 De opdrachtgever vrijwaart CloudTeach van vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door CloudTeach geleverde zaken en/of verleende diensten. De opdrachtgever vrijwaart CloudTeach van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door CloudTeach aan de opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door CloudTeach geleverde zaken.

6.6 Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van CloudTeach ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van CloudTeach en/of met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever CloudTeach zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.

1.I.7 Overmacht

7.1 Indien CloudTeach door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien CloudTeach door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) CloudTeach en/of andere hulppersonen, gebrekkigheid van (door opdrachtgever voorgeschreven) zaken, apparatuur, programmatuur productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen, netwerkstoringen, internetstoringen, onjuiste netwerkspanning, vervoersproblemen en weersomstandigheden.

7.2 Indien CloudTeach door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de opdrachtgever tegenover CloudTeach geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

1.I.8 Vertrouwelijke informatie

8.1 De opdrachtgever staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door CloudTeach verstrekte, dan wel van CloudTeach betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door CloudTeach als zodanig is aangeduid.

8.2 Door schending van artikel 8.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan CloudTeach een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,– (tienduizend euro) voor iedere schending en van € 1.000,– (duizend euro) voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit ieder schending voortvloeiende schade aan CloudTeach te vergoeden en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan CloudTeach te verantwoorden en af te dragen.

1.I.9 Algemeen

9.1 Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen en/of verklaringen.

9.2 Rechten, verplichtingen of vorderingen van de opdrachtgever jegens CloudTeach zijn (zowel verbintenis- als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van CloudTeach.

9.3 De opdrachtgever zal CloudTeach op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de opdrachtgever en CloudTeach onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de opdrachtgever.

9.4 Aanbiedingen van en overeenkomsten met CloudTeach worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met CloudTeach niet van toepassing.

9.5 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

9.6 Indien CloudTeach een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” van toepassing indien CloudTeach diensten verleent, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen in het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van computerprogrammatuur”.

1.I.10 Termijnen

10.1 Door CloudTeach kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan CloudTeach bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door CloudTeach zoveel mogelijk in acht worden genomen. CloudTeach is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door CloudTeach kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van CloudTeach ingetreden omstandigheden.

10.2 De opdrachtgever is verplicht te leveren goederen en/of te verlenen diensten binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van te leveren goederen en te verlenen diensten geen termijnen zijn overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht die goederen en/of diensten op eerste verzoek van CloudTeach af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 11.2 bedoelde verplichtingen is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.

1.I.11 verlening en afname van diensten

11.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal CloudTeach aan de opdrachtgever diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld het geven van een training, het ontwikkelen van een training, het (doen) installeren van software en/of het (doen) plegen van onderhoud daaraan. Door CloudTeach verrichte diensten waartegen de opdrachtgever niet binnen 7 (zeven) dagen na de uitvoering daarvan heeft geprotesteerd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

11.2 Indien dienstverlening door CloudTeach op een door opdrachtgever verzorgde locatie is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht om te zorgen voor de vereiste faciliteiten (zoals (hulpmaterialen, telecommunicatiefaciliteiten, water, elektriciteit, licht en verwarming) en voorzieningen (zoals sanitaire voorzieningen) en alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen, te handhaven en te voldoen aan overheidsvoorschriften.

11.3 Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft CloudTeach het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

11.4 CloudTeach is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, indien CloudTeach die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. CloudTeachis in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden.

11.5 CloudTeach heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door één of meer anderen (dan één of meer bepaalde personen) met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren en in dat kader beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

11.6 CloudTech is – naar redelijkheid – gerechtigd de uitvoeringsdatum en/of de locatie van een training te wijzigen naar een andere datum en/of andere cursuslocatie. CloudTeach brengt de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

11.7 Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met de door anderen verrichte en/of te verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht CloudTeach daarvan vóór het tot stand komen van overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van de andere leveranciers.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN COMPUTERPROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van computerprogrammatuur” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang op de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” en het hoofdstuk “Dienstverlening” van toepassing indien CloudTeach in opdracht van de opdrachtgever computerprogrammatuur aan de opdrachtgever verstrekt en/of toegankelijk maakt.

 

1.I.12 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

12.1 CloudTeach stelt aan opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogrammatuur en de overeengekomen documentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’.

12.2 Het gebruiksrecht ten aanzien van krachtens de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekte en/of toegankelijke programmatuur is niet vatbaar voor overdracht. De opdrachtgever heeft noch het recht om (dragers van) de programmatuur en daarin vervatte informatie te verkopen, verhuren, te vervreemden, aan derden te verstrekken, ten behoeve van derden te gebruiken en/of voor derden toegankelijk te maken, noch het recht op (dragers van) de programmatuur beperkte rechten te vestigen.

12.3 Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.

12.4 Opdrachtgever mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken. Opdrachtgever zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden.

12.5 Het is opdrachtgever nimmer toegestaan de programmatuur en de drager waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden, of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal opdrachtgever een derde – al dan niet op afstand (online) – toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur ter hosting bij een derde onderbrengen, ook niet nadien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt.

12.6 De opdrachtgever is verplicht bij het einde van het gebruiksrecht alle dragers van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde, verstrekte en/of toegankelijke programmatuur en daarin vervatte informatie aan CloudTeach af te geven, althans deze programmatuur en daarin vervatte informatie van dragers van de opdrachtgever te verwijderen zonder een kopie ervan te houden.

 

1.I.13 Onderhoud van computerprogrammatuur

13.1 Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst is CloudTeach niet verplicht krachtens en/of in het kader van de overeenkomst ontwikkelde, verstrekte en/of toegankelijke programmatuur te onderhouden. CloudTeach is niet verplicht na het tot stand komen van een tot het ontwikkelen, verstrekken toegankelijk maken van programmatuur strekkende overeenkomst een tot onderhoud van die programmatuur strekkende overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden.